Vietnamese Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean

Hồ Sơ Tiếng Hàn

저희 회사를 방문해 주심을  진심으로 사합니

저희는 틴즈엉  보안 경비 업체 입니다

 90년대 베트남의  도이 모이(쇄신, 개방)정책에 따라 빠르게  대처   베트남에서 최고의 보안, 안전, 경비업체로서 동안 축적된 경험과 우수한 전문인력을 바탕으로 고객의 요구에  부응하고자 항상 최선의 노력을 다하고 있습니다
2007년에 일본&한국의 코토 부키 그룹 보안 업체 경호원 유행 경우
코시일 경비 업체 합작 회사라는 이름을 회사 이름으로 베트남의 내무부의 파트너의 하나입니다. 우리가 쾌거를 이뤘습니다. 결과적으로 고객에게 신뢰를 얻을 있고, 경비 업체 분야에서의 다른 브랜드 틴즈엉 보안 경비업체를 갖출 있습니다. 동시에 현재 베트남에서 정비 업체 업계에 대한 새로운 장을 개시했습니다.

 • 회사 모델을 통해 활동하던 8년이란 기간 베트남 법의 규정(경비 서비스 경영 관리에 관한 정령 52/2008/NĐ-CP 통보 45/2009/TT-BCA) 따라 2011보안 업체 경호원 유행 경우
  코시일 경비 서비스 통합 보안 업체 경호원 유행 경우
  코시일 경비 업체 주식 회사라는 회사명으로 변경하기로 결정했어요...

모토 귀중한 자산 회사 다른  즈엉  보안 경비업체 인기 베트남 뛰어난 기능 만드는 중요한 요소입니다, 그것은 베트남 일본 선택한 고객 결정 요인이기도하다 거의 8 년간 한국. 우리는 항상 우리의 경비 실제 베트남 함께 일본와 한국어 교육 자료 준수하고 베트남에서 실제 보안 조건을 충족하기 위해 정기적으로 업데이트됩니다.  훈련 초점을 춥니 . 전문적인 기준 우리의 가드 훈련뿐만 아니라,, 베트남, 일본, 한국 특수 윤리 대한 관심과 고객 이익뿐만 아니라 베트남, 일본, 대한 보호 직원 충성도,

,- 고객 상승 속도를 요구하기 위하여 , 우리는 산업 단지 공단 해외 주요 프로젝트 지역, 가정에서 기초 베트남어 많은 도시와 지방 존재 하고 있던 , 등등 하노이, 호치민, 다낭 ,, 건터 , 하이퐁 , 박닌 , 박양 , 하이 르엉 , , 빈픅 , 롱안 ,   ;
우리 의고객가 포함되어있니다
보험 회사-
생산 공장,의약품 , 신발,봉제,무역생산, 클리닉 액세서리와 같은 가스
소매 슈퍼마켓-
5 성급 호텔-,,
아파트 오피스 빌딩-,,
은행-,,
건설 현장-,,
대사관과 총영사관-,,
창고 물류 센터-,,
학교-,,
병원-,,
전시 센터-,,
하이 엔드 레스토랑 .

 

여기 에서는 고객 베트남 일본와 한국을 선택한

,- 베트남에서 가장 경험이 풍부한 보안 서비스 기업 이다

,- 일본,한국 전문 표준 커밋

,- 합리적인 가격 지역 외국인 투자자 예산 적합한다

,- 고객의 통지 따라 12 시간 이내에 경비원 교환

,- 보험 모든 종류에 따라 특성과 고객 생활 확보

,- 전문가 매너, 예의 바른 행동과 행동, 정리 균일

,- 감독 메커니즘을 갖는 것은 고객 대한 잠재적 위험으로부터 방지하기 위해

,- ISO 표준 그것을 준수 것을 약속 합니다...


 
FIXED SITES

 
,- 공장, 회사 , 상점, 포트, 구조물 보호
,- 호텔 , 슈퍼마켓 , 소매, 오피스 빌딩, 아파트, 학교 보호
,- 은행, 대사관과 영사관 보호
,- 이벤트  보호

 
MOBILE TARGETS

 
- VIP 에스코트 보호 보디 가드
교통 보호 : 교통 보호 현금 은행 에서 거래 포인트  반대로

 
pccc , 화재 카매라 설치 컨설턴트

 
- 조직 개인에게 컨설팅, 공급 보안 소방 카매라 시설 ...

 

오신 것을 환영합니다 ,틴즈엉 보안 경비 업체 입니다

고객이 회사를 지원 바랍니

우리 회사는고객님에게 가장 헌신적 , 충성 제공합니

Rất mong được hợp tác phc v Quý Khách Hàng!   

                          Trân trọng kính chào!

 Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ:     CÔNG TY TNHH  MTV DV BẢO VỆ THỊNH TRƯỜNG    

Mr. MINH CHINH     HP: 097-300-5252               이영준 094-412-2525        baovethinhtruong@gmail.com                                          

 

Share

Thống Kê Truy Cập

Số Lượt Truy Cập
101139
 • Hôm nay74
 • Tuần này160
 • Tháng này1586
 • Tất cả101139
Trực tuyến : 1